Zamów konsultację

Polityka prywatności i RODO

Administratorem danych i operatorem strony internetowej www.kancelariatemida.pl są prowadzący działalność gospodarczą i wymienieni pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych TEMIDA s.c. Diana Wiśniewska, Witold Ochenduszkiewicz, Arkadiusz Sweklej, ul. Mickiewicza 9, 37-700 Przemyśl (dalej „Administrator”).

Użyte pojęcia:
„Administrator” - administrator danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”,
„Dane osobowe” - dane osobowe zgodnie z art.4 „RODO”,
„Użytkownik” - każda osoba korzystająca ze strony internetowej www.kancelariatemida.pl,

Użytkownik korzystający ze strony internetowej, nawiązujący połączenie telefoniczne, e-mail, za pośrednictwem formularza, bądź osobiście, godzi się na przetwarzanie danych przez Administratora.

Strona internetowa korzysta z tzw. plików cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia jej prawidłowego działania i analizy statystycznej. Przechowywanie plików cookie odbywa się na zasadach uzależnionych od oprogramowania przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę Użytkownik może zablokować a także usunąć istniejące pliki cookies.

Dane Użytkownika będą przetwarzane w celu możliwie najlepszego świadczenia usług prawnych (w szczególności jego udoskonalania), powinności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. Mogą być udostępnione organom uprawnionym do pozyskiwania danych jedynie na podstawie przepisów prawa oraz współpracującym z Administratorem podmiotom (np. aplikanci w ramach programu szkolenia, księgowość, obsługa administracyjna biura, świadczeniodawcy usług internetowych i telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi, banki i operatorzy płatności elektronicznej na wypadek dokonywania płatności) w związku z wiążącymi relacjami prawnymi.

Administrator nie prowadzi działalności w postaci obrotu pozyskanymi danymi odpłatnie, czy to nieodpłatnie i stara się je chronić przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Prawa przysługujące Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
2) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przepisy Rozporządzenia.

Dane Użytkownika przechowywane są za zgodą Użytkownika lecz nie krócej, niż przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Masz pytania? Zadzwoń 16 675-13-50 lub napisz info@kancelariatemida.pl

Top